Algemene voorwaarden van AREK Huis-aan-huisreclame BV te Sint Jansteen.
Sint
Jansteen 15 oktober 2003

Onderstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 21018560 bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen.

1.Met deze leveringsvoorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.

2.Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd.

3.Elke offerte is vrijblijvend.

4.Levering respectievelijk uitvoering geschiedt binnen de normale daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen gemaakt kosten voor verricht overwerk en andere eventueel gemaakte
kosten extra in rekening worden gebracht. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de
overeengekomen termijn als fatale termijn te beschouwen is. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling van de facturen achterwege te laten.

5.Reclames over de bezorging zijn slechts schriftelijk en binnen een termijn van 3 dagen na beëindiging van de overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht mogelijk voorzien van postcode en huisnummer
van het klachtadres eventueel aangevuld met naam en telefoonnummer.

6.De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.Hoewel gestreefd wordt naar volledigheid en nauwkeurigheid ten aanzien van de opgave van aantallen en prijzen, wordt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid van de verstrekte gegevens aanvaard.

8.De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het drukwerk niet in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart de uitvoerder daarvoor.

9.Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard, tenzij deze schriftelijk is bevestigd. De schriftelijke bevestiging is bindend tussen partijen.

10.Het te bezorgen of te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden aangeleverd aan één of meerdere aan te wijzen regionale depots. Bij niet franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever
in rekening gebracht, onverminderd het recht om niet franco levering te weigeren.

11.Overeengekomen afleveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te bezorgen materiaal op de overeengekomen tijd wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet tijdige leveringen de
verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expressenbestellingen, zal daartoe zonder voorafgaand overleg
met de opdrachtgever, het bedrag aan ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aflevering wordt de datum van uitvoering nader vastgesteld.

12.De door of namens de opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheden mogen als juist worden aangenomen. Er wordt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen geleverde en overeengekomen
hoeveelheden aanvaard. De te bezorgen of te verzenden drukwerken dienen afgebundeld, om en om gelegd of doorschoten te worden afgeleverd per 50 of 100 stuks. Indien het drukwerk niet op deze wijze wordt
afgeleverd, kan de zending worden geweigerd en/of extra kosten in rekening worden gebracht. De verpakking dient te geschieden in pakken van gelijke inhoud, de hoeveelheid per pak dient duidelijk buiten op te 
worden vermeld, tenzij de hoeveelheden per pak op het verzendadvies zijn aangegeven.

13.Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van monsters en volumineuze artikelen gelden nadere in overleg aan te geven regels. De bevestigde prijzen gelden slecht voor zover de daarin genoemde formaten,
gewichten e.d. in handzame verpakkingen van genoemde formaten, gewichten e.d. in handzame verpakkingen van ca. 12 kg overeengekomen met die van het afgeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal
hiervan afwijkt of moeilijkheden ontstaan bij de bewerking als gevolg van stugheid of slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, worden voorzieningen getroffen en een toeslag in rekening gebracht.

14.Goederen zijn aanwezig en/of reizen voor rekening en risico van de op­drachtgever. Vertraging in het verzorgde transport, te wijten aan force majeure, is voor rekening van de opdrachtgever. Het te verwerken of te
bezorgen materiaal kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden ten laste van de opdrachtgever. Bij niet-verzekering door de opdrachtgever wordt voor 
genoemde risico's generlei aansprakelijkheid aanvaard.

15.De aantallen van het te verzenden of te bezorgen materiaal worden voor groei en inschiet verhoogd met een maximum van 3%.

16.Er wordt op generlei wijze aansprakelijkheid voor enige schade, hoe dan ook genaamd en uit welke oorzaak dan ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, aanvaard en dan nog slechts 
tot een maximum van het bedrag van de te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

17.Zonder nadere instructies van opdrachtgever bestaat het recht restanten van drukwerk, na één week na beëindiging der uitvoering van de opdracht te retourneren of af te voeren. Retourvracht of afvoer van restanten
of na annulering van het drukwerk, alsook van emballage is voor rekening van de opdrachtgever.

18.Voor drukwerken en andere goederen welke langer dan een maand zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslagkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte per dag.

19.Indien een opdracht van 7 tot 21 dagen vóór de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, kan boven de gemaakte kosten tot 25% van het
te factureren bedrag in rekening worden gebracht, bij annulering van 1 tot 6 dagen kan tot 100% berekent worden en/of onmogelijk zijn.

20.Wijze van betaling.Voor opdrachten boven € 1.200,-- kan een voorschotrekening van 50% gezonden worden, te voldoen bij orderplaatsing, doch in ieder geval voor uitvoering van de opdracht. De uitvoering van een
opdracht kan worden aangehouden tot na ontvangst van de betaling van de voorschotrekening. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand kunnen de werkzaamheden
per maand in rekening worden gebracht. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum mits schriftelijk anders is overeengekomen. Van nieuwe en twijfelachtige opdrachtgevers kan volledige 
betaling vooraf verlangd worden. Korting voor kontante betaling wordt niet verleend, mits schriftelijk vermeld als bedoeld de kredietbeperking. Ook kan onverminderd het bepaalde in artikel 9 de uitvoering worden
opgeschort tot betaling heeft plaatsgevonden. Indien een factuur niet op de vervaldag is voldaan, is een rente verschuldigd van 12% per jaar of een gedeelte van een jaar vanaf de vervaldag. Ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, bestaat te allen tijde het recht, zowel voor als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid te verlangen voor de betalingen van reeds gefactureerde bedragen
en/of voor de bij de volledige uitvoering van overeenkomst (nog) te factureren bedragen. Uitvoering van overeenkomst kan worden gestaakt indien die zekerheid niet kan worden gesteld. Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die ontstaan wegens niet tijdige betaling, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bindend vastgesteld op 15% van het verschuldigde
bedrag met een minimum van  € 80,-- vermeerderd met B.T.W.. Betwisting over de factuur dient U schriftelijk binnen 8 dagen kenbaar te maken. De opdrachtgever heeft geen enkelrecht tot uitstel of onthouding
van betaling of een deel ervan, correcties zullen achteraf d.m.v. een creditnota verrekend worden met de opdrachtgever.

21.Alle geschillen, hoe dan ook genaamd, welke ontstaan met de opdrachtgever, zullen, voor zover deze niet in der minne kunnen worden geschikt, in eerste instantie worden voorgelegd aan de 
Arrondissementsrechtbank te Middelburg.

22.Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de verspreiding bij huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is. Geen reclames worden aanvaard voor de bezorging
bij huizen met openstaande voordeur, in woonwagenkampen, woonschepen en bij huizen met een loslopende hond, evenals bij huizen waar meerdere gezinnen wonen, indien zulks niet mocht blijken uit de op de deur
voorkomende naambordjes. Elke aansprakelijkheid blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot aanvullende bezorging voor die plaatsen of gedeelten van plaatsen, wijken of straten waar omissies werden aangetoond, en
dan nog slechts indien nog drukwerken en/of monsters ter verspreiding beschikbaar zijn. Indien geen drukwerken beschikbaar zijn, zullen de bezorgkosten van de niet verspreide exemplaren, naar rato van het aantal
niet in rekening worden gebracht, dan wel zal indien integrale facturering reeds heeft plaatsgevonden, de opdrachtgever naar rato voor de bezorgkosten worden gecrediteerd. De bewijslast dat de folders niet verspreid 
zijn, berust bij de opdrachtgever.

23.Indien voor een verspreiding een bepaalde periode werd overeengekomen welke periode steeds schriftelijk dient te zijn vastgelegd, dient het drukwerk minstens 
5 werkdagen voor de eerste verspreidingsdag op de voorgeschreven wijze te worden afgeleverd. Latere levering kan latere bezorging tot gevolg hebben, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid kan worden aanvaard.
Het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden is ten deze onverminderd van toepassing.

24Indien een opdrachtgever materiaal rechtstreeks aan meerdere regionale depots aanlevert, dient de opdrachtgever zich te verzekeren van een gedateerde en getekende ontvangstbevestiging van de depothouder.
Bij gebreke hiervan kan de opdrachtgever zich niet op tijdige levering beroepen.

25.Indien ten gevolgde van niet tijdige levering de verspreiding geheel of gedeeltelijk niet binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe verspreidingsperiode
worden vastgesteld. Indien de opdrachtgever in dit geval beslist, de order geheel of gedeeltelijk in te trekken, zal uitvoerder het recht hebben om naast het te factureren bedrag voor het uitgevoerde gedeelte, 15% 
van het te factureren bedrag voor het geannuleerde gedeelte in rekening te brengen. Voor de uitvoering van een uitgestelde verspreiding of een resterend gedeelte daarvan, zullen de gemaakte administratie- en
uitvoeringskosten extra in rekening worden gebracht.

26.Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de uitvoerder, bijlagen e.d. in drukwerken te voegen. Hiervoor gelden speciale tarieven.

27.Alle geschillen voortvloeiende uit een aan AREK huis-aan-huisreclame  verstrekte opdracht of daarmee verband houdende, zullen, voor zover deze niet in der minne kunnen worden geschikt, worden voorgelegd aan
de kantonrechter respectievelijk Arrondissementsrechtbank te Middelburg.